Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog werkend bij Bert Supèr GZ psycholoog en de cliënt.
1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
3. Bert Supèr GZ psycholoog beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is, zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal Bert Supèr GZ psycholoog de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar of gemeente.
6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur.
7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De cliënt ontvangt een betalingsherinnering, en bij het uitblijven van de betaling een aanmaning. De factuur wordt overgedragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Bert Supèr GZ psycholoog behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
8. De psychologen werkzaam bij Bert Supèr GZ psycholoog werken volgens de Beroepscode van het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen.
9. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van de cliënt. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Bert Supèr GZ psycholoog van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de behandelaar van de cliënt hierover een (korte) brief schrijft aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreert Bert Supèr GZ psycholoog, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, de gegevens van de cliënt anoniem in een jaarverslag. Als de cliënt niet akkoord is met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kan de cliënt dit bij de behandelaar aangeven.
10. Vanaf de aanmelding heeft de cliënt bij Bert Supèr GZ psycholoog slechts met één behandelaar te maken. Mocht de behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een collega de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is goed contact met de behandelaar. Mocht dat contact, om wat voor reden dan ook, niet geheel naar wens zijn, dan kan de cliënt dat altijd bespreken, en eventueel om een andere behandelaar vragen.
11. De diensten worden geleverd op één van de locaties waar Bert Supèr GZ psycholoog gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.
12. Bij het annuleren van afspraken gelden de volgende regels: een afspraak die minimaal 48 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. U kunt uw afspraak annuleren door gebruik te maken van het formulier op de website. Dit formulier is te bereiken via de homepagina van de website of op https://bertsuper.nl/afzeggen/. U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres; afmeldingen@bertsuper.nl Voor afspraken die niet, of te laat worden afgezegd (korter dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak), ongeacht de reden daarvoor, wordt 100 euro aan kosten bij de client in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intake of onderzoeksafspraak.
13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
14. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Bert Supèr GZ psycholoog, dan zijn de voorwaarden van Bert Supèr GZ psycholoog van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
15. Psychologiepraktijk Bert Supèr heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan de cliënt dit kenbaar maken aan de behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn of haar betalingsverplichting.
16. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
17. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Bert Supèr GZ psycholoog en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
18. ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt de cliënt van zijn of haar behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht de cliënt hier bezwaar tegen hebben dan kan de cliënt gebruik maken van een Optout-regeling. Bij de behandelaar kan de cliënt een formulier invullen waarin hij of zij aangeeft dat hier bezwaar tegen gemaakt wordt. Dit formulier komt dan in het dossier van de cliënt.
19. In geval van crisis dient de cliënt contact op te nemen met Bert Supèr GZ psycholoog. De praktijk neemt dan contact op met de betreffende huisarts. Buiten de openingstijden van de praktijk dient de cliënt direct contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost.