Werkwijze Basis GGZ

U kunt bij ons terecht voor kortdurende generalistische behandeling in de monodisciplinaire GGZ; Klachten en stoornissen die met deze kortdurende generalistische behandeling kunnen worden behandeld zijn licht van ernst en minder complex. Het voorschrijven van medicatie is niet nodig en er kan worden volstaan met gedragsmatige behandeling waarin cliënten handvatten en informatie aangereikt krijgen waarmee zij moeilijke periodes in hun leven gemakkelijker door kunnen komen of moeilijke situaties beter kunnen hanteren. Complexe en ernstige stoornissen waarvoor langere behandeling noodzakelijk is of/en medicatie voor moet worden geschreven, kunnen worden behandeld in de specialistische behandeling in de multidisciplinaire GGZ. Meestal is uw huisarts degene die een eerste inschatting maakt van de ernst en complexiteit van uw klachten en u verwijst voor behandeling in de basis GGZ of Specialistische GGZ. Een behandeling in de basis GGZ bestaat ongeveer uit drie fasen; intake en diagnostiek, de behandeling en de afrondende fase van de behandeling.  

Basis GGZ

U kunt bij ons terecht voor kortdurende behandeling van psychische klachten. Kortdurend wil zeggen dat de behandeling rond de 12 sessies duurt. In de behandeling krijgen clienten handvatten en informatie aangereikt waarmee zij moeilijke periodes in hun leven gemakkelijker door kunnen komen of moeilijke situaties beter kunnen hanteren. 

Intake en Diagnostiek

U kunt zich aanmelden voor een intake gesprek via het contactformulier of door te bellen met de praktijk. U kunt ook direct een intakegesprek plannen via onze online agenda.

Behandeling

Na de aanmelding en intake stellen we in gezamenlijk overleg een behandelplan op. Daarin staan o.a. de diagnose, de frequentie en duur van de gesprekken, de doelen die we stellen tijdens de behandeling en uitleg en keuze voor een bepaalde behandelvorm. 

Einde behandeling

Aan het einde van de behandeling wordt gekeken of de behandeldoelen zijn behaald. Dit gebeurd door middel van een gesprek en/of door middel van een vragenlijst (ROM). 
20%

Intake en diagnostiek

U kunt zich aanmelden voor een intake gesprek via het contactformulier of door te bellen met de praktijk. U kunt ook direct een intakegesprek plannen via onze online agenda. Het intakegesprek is bedoeld ter kennismaking en om de klachten die reden zijn voor aanmelding in kaart te brengen. We kijken dan onder andere naar factoren die de klachten hebben veroorzaakt, of versterken en in stand houden. Ook kijken we naar wat u zelf al doet of hebt gedaan om de klachten te verhelpen of te doen verminderen.
90%

Behandeling

Na de aanmelding en intake stellen we in gezamenlijk overleg een behandelplan op. Daarin staan o.a. de diagnose, de frequentie en duur van de gesprekken, de doelen die we stellen tijdens de behandeling en uitleg en keuze voor een bepaalde behandelvorm. Wat de behandeling inhoudt verschilt uiteraard per therapievorm. In alle gevallen staat staat uitleg over de gekozen aanpak centraal, kijken we hoe de klachten te plaatsen zijn en hoe de gekozen behandeling verbetering zou kunnen geven. Omdat psychische klachten vaak bestaan binnen een systeem dat bestaat uit familie en/of naasten bestaat de mogelijkheid om familie of naasten te betrekken bij de behandeling of/en het maken van een behandelplan.

100%

Einde behandeling

Aan het einde van de behandeling wordt gekeken of de behandeldoelen zijn behaald. Dit gebeurd door middel van een gesprek en/of door middel van een vragenlijst (ROM). Als de gestelde doelen zijn behaald kan de behandeling worden afgesloten. Als u bent verwezen door uw huisarts krijgt hij of zij een korte terugkoppeling van de behandeling en de behaalde resultaten. Ook wordt er een preventieplan opgesteld. Als het behandeldoel in het kortdurende traject niet gehaald is, kijken we samen of er doorverwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk is.

Veelgestelde vragen over de basis GGZ

Wat is het verschil tussen de basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ)?
De basis GGZ is wat men vroeger de eerste lijn noemde. In de Basis GGZ kunt u terecht voor kortdurende behandeling van minder ernstige en minder complexe problematiek. Voor de behandeling van ernstiger en complexere problematiek kunt u terecht in de Specialistische GGZ. In de SGGZ bestaat de mogelijkheid tot langdurige behandeling. Daarnaast kenmerkt de SGGZ zich door de mogelijkheid tot een multidisciplinaire benadering van uw klachten doordat de behandeling kan worden ondersteund door een psychiater of arts.
Wat is een GZ psycholoog?
Een GZ psycholoog (voluit: gezondheidszorg) heeft na zijn universitaire studie psychologie de post-docturale opleiding tot GZ psycholoog gedaan. De GZ psycholoog onderscheidt zich daarmee van de basis psycholoog die deze post doctorale opleiding niet heeft genoten. 
Wat is het verschil tussen een GZ psycholoog en een psychiater?
Een psychiater heeft, in tegenstelling tot een GZ psycholoog, geneeskunde gestudeerd. Na zijn studie geneeskunde heeft de psychiater zich gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische ziektebeelden. 
Behandelen jullie ook kinderen?
Wij behandelen volwassen met lichte tot matig ernstige psychische klachten en stoornissen. De behandeling van kinderen is toebedeeld aan Jeugdzorg. U kunt voor behandeling van kinderen en jeugdigen contact opnemen met uw gemeente.