Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Onze praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

ROM

Indien nodig is ROM (Routine Outcome Meassurement) een onderdeel van de behandeling. ROM wordt gebruikt om op objectieve wijze klachten in kaart te brengen door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt bij de start van de behandeling afgenomen en aan het einde van de behandeling. Door de scores van beide meetmomenten te vergelijken kan ook worden vastgesteld of de behandeling het gewenste resultaat heeft gehad en in welke mate de klachten zijn afgenomen. Als een behandeling langer duurt kan de vragenlijst ook tussentijds worden afgenomen. In dat geval geeft de uitkomst van de vragenlijst een indicatie of de behandeling aanslaat of dat de behandeling moet worden bijgesteld. De resultaten van de vragenlijst worden ook door de NZA en door de stichting SVR gebruikt om de kwaliteit van de GGZ te monitoren en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem door de praktijk aangeleverd bij de SVR. Mocht u bezwaar hebben tegen aanlevering van deze gegevens dan kunt u dat kenbaar maken. In dat geval zullen de gegevens alleen worden gebruikt tijdens de behandeling.

Klachten of vragen

Hoe zeer we ons best doen om het te voorkomen, soms kunnen er toch misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het ons dan weten. Op die manier kunnen we samen een oplossing vinden. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met een van de beroepsverenigingen waarbij we zijn aangesloten om bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. (zorgbelang-nederland.nl of 0900-2437070). 
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlSupèr, B. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

CQ-index (Cliënttevredenheid)

Een onderdeel van ROM omvat het in kaart brengen van de tevredenheid van cliënten om zodoende de cliënttevredenheid continu te verbeteren. Om dit te kunnen doen wordt een behandeling afgesloten met een vragenlijst die betrekking heeft op een aantal onderdelen van de behandeling waaronder; Bejegening, Bereikbaarheid, Behandeling en Beoordeling van de Behandeling. Deelname aan deze vragenlijst is net als deelname aan ROM voor behandelresultaten niet verplicht. Aanbieders in de GGZ zijn verplicht deze resultaten te publiceren. 
In 2023 vulden 35 cliënten de CQ-index in. Onze scores:
Algeheel rapportcijfer 8,7

Cliënttevredenheid 2023 (max. score is 10) 

Bejegening 4,8
Informatie behandeling 4,5
Samen beslissen 4,7
Uitvoering Behandeling 4,3

Cliënttevredenheid 2023 (max. score is 5) 

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de bejegening en voelen zich betrokken bij het bepalen van de behandeldoelen. Cliënten zijn van mening dat zij goed zijn geïnformeerd over de behandeling en het te verwachten resultaat van de behandeling.  

De scores voor ‘samen beslissen’ en ‘uitvoering van de behandeling’ gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.
De schaalscore ‘Samen Beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. De score zegt ook iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling.
De schaalscore ‘Bejegening' over de manier waarop de behandeling is uitgelegd en of u zich serieus genomen voelt door uw behandelaar. De schaalscore ‘Uitvoering behandeling' geeft weer in hoeverre kleinte van mening zijn dat de behandeling de juiste aanpak is geweest van hun klachten en of de behandeling naar wens is uitgevoerd.  

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Onze praktijk beschikt over het Kwaliteitsstatuut GGZ. 

ROM

Indien nodig is ROM (Routine Outcome Meassurement) een onderdeel van de behandeling. ROM wordt gebruikt om op objectieve wijze klachten in kaart te brengen door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt bij de start van de behandeling afgenomen en aan het einde van de behandeling. Door de scores van beide meetmomenten te vergelijken kan ook worden vastgesteld of de behandeling het gewenste resultaat heeft gehad en in welke mate de klachten zijn afgenomen. Als een behandeling langer duurt kan de vragenlijst ook tussentijds worden afgenomen. In dat geval geeft de uitkomst van de vragenlijst een indicatie of de behandeling aanslaat of dat de behandeling moet worden bijgesteld. De resultaten van de vragenlijst worden ook door de NZA en door de stichting SVR gebruikt om de kwaliteit van de GGZ te monitoren en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem door de praktijk aangeleverd bij de SVR. Mocht u bezwaar hebben tegen aanlevering van deze gegevens dan kunt u dat kenbaar maken. In dat geval zullen de gegevens alleen worden gebruikt tijdens de behandeling. 

ROM (ROM (Cliënttevredenheid))

Een onderdeel van ROM omvat het in kaart brengen van de tevredenheid van cliënten om zodoende de cliënttevredenheid continu te verbeteren. 
In 2022 vulden 123 cliënten de CQ-index in. Onze scores:
Rapportcijfer 8,6

Cliënttevredenheid 2023 (max. score is 10) 

Bejegening 4,7
Informatie behandeling 4,2
Samen beslissen 4,2
Uitvoering behandeling 4,3

Cliënttevredenheid 2023 (max. score is 5) 

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over de bejegening en maken makkelijk contact met de behandelaar.

De scores voor ‘samen beslissen’ en ‘uitvoering van de behandeling’ gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Cliënttevredenheid 2023 (max. score is 100%)

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen
NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels circa 3.200 leden.
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg
Het BIG-register is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg.